CMMI

Günümüzde, akla gelebilecek her türlü iş alanında yazılım konusunun iş yapış biçimine direk etkisi göze çarpmakta ve hatta herhangi bir yazılım kullanılmayan alanlarda iş yaşamının devam ettirilmesi pek mümkün görünmemektedir. Örneğin, bankacılık sektöründe işe uygun bir yazılım kullanmayan bir finans kurumunu düşünmek bile olası değildir. Sadece bankacılıkta değil telekomünikasyon, lojistik, perakende satış gibi hemen hemen her sektörde yazılım artık “olmazsa olmaz” bir bileşen haline gelmiştir. Sivil sektörlerde hal böyle iken savunma sektöründe de durum farklı değildir. Özellikle savunma sistemlerinde “yerli” yazılım üretilmesi son birkaç yıldır ülkemizin milli stratejisi olarak gündemde yerini korumaktadır. Elbette böylesine önemli bir strateji ve giderek artan yazılım ihtiyacı bu seviyedeki büyük projelerde ciddi bir süreç yönetimini zorunlu kılmaktadır. Aksi halde, karmaşık, büyük, entegrasyon içeren yazılım projelerinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bir yazılımın kalitesi ise, üretilen yazılımda az hata olması, kullanıcı/müşteri gereksinimlerinin tam olarak karşılanması, arızalar arasında geçen zamanın uzunluğu, arızaların giderilme hızı gibi kriterlerle ölçülmektedir.

Yazılım Kalitesi

Yazılım geliştirme dünyasında kalite bir ilkeler topluluğudur ve bu ilkeler iyi ve örnek uygulamalar ile meydana gelmiştir. İyi bir uygulamada sorunların erken teşhis edilmesi ve bu teşhislerin yerinde müdaheleler ile erken çözümlenmeleri yazılımın maliyetini düşürmekte en önemli unsurlardan biridir. Öte yandan, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde ürün değil süreçler önemlidir ve bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmelidir. Standartlar belirlenmeli, sürekli ölçümler yapılarak sonuçlar değerlendirilmelidir.

Süreç, amacı bir iş yapış biçiminde standart oluşturmak, değişkenliği azaltmak ve bu şekilde iş yapış biçiminde iyileşme sağlamak olan bir iş yapma yöntemidir. Genellikle bazı alt süreç ve aktivitelerden oluşur. Süreçler mutlaka yazılı hale getirilip belgelenmişlerdir ve tekrarlı işlemlerdir. Her sürecim mutlaka girdi(ler)i ve çıktı(lar)ı vardır.

Söz konusu yazılım geliştirme faaliyetlerinin bir kalite sistemine sahip olması gerekliliği yıllar önce ortaya çıkmış ve bu amaçla ISO 9001 ile başlayan süreç ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 (SPICE) gibi modellerle ilerlemiştir. Günümüzde ise, tüm bu modellerin yanında Carnegie Mellon Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yazılım Mühendisliği Enstitüsü’nün (Software Engineering Institute - SEI) ortaya koyduğu CMMI (Capability Maturity Model Integration ) genel kabul görmüş durumdadır.

CMMI Nedir ?

1989 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’nin ABD Savunma Bakanlığı sponsorluğundaki Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) "Capability Maturity Model - CMM" olarak adlandırılan modeli geliştirmiştir. Bu model, etkin bir yazılım sürecinin anahtar elemanlarını tanımlayan çerçeve modeldir. CMM, olgun olmayan bir süreçten olgun ve disiplinli bir sürece giden bir yol çizer. Temel prensipler olarak yeteneğin olgunluğa bağlı olduğunu ve olgunluğun da zamanla gelişerek ölçülebileceğini belirtir. CMM, temel olarak, yazılım geliştirme süreçlerinin ne kadar olgun olduğunu değerlendiren ve aynı işi yapan diğer organizasyonlarla karşılaştırma yapablmeyi sağlayan bir araçtır. CMM içerisinde, 5 olgunluk düzeyi tanımlanmış ve yazılım geliştirme faaliyetlerine yöenlik olarak 17 anahtar süreç alanı belirlenmiştir.

İlerleyen yıllarda SEI, yazılımın yanında farklı alanlar için bir takım küçük farklılıklarla ayrı birer CMM modeli tanımlamıştır. Bunlar :

•Yazılım mühendisliği

•Tümleşik ürün geliştirme

•Sistem mühendisliği

•Tedarik süreçleri olarak belirlenmiştir.

CMMI modelinin bir amacı adındaki I (Integration) eklentisine uygun olarak bunların entegre edilmesidir.

CMMI, organizasyonların sonuç olarak performanslarını arttırmaya neden olacak etkili bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. CMMI, süreç iyileştirme bağlamında bir projede, bir bölümde ya da bir organizasyonunun tümünde uygulanabilir. Genel olarak CMMI, kurumların geleneksel olarak ayrı ayrı olan organizasyonel fonksiyonlarının entegre edilmesine, süreç iyileştirme çalışmalarının amaç ve önceliklerinin belirlenmesine, kalite süreçlerine rehberlik edilmesine ve mevcut süreçlerin değerlendirilmesine yönelik bir referans yaratma konularında yardımcı olur. CMMI, ne yapılması gerektiğini açıklar ancak bu gerekliliklerin nasıl yapılacağı sorusuna kesin bir cevap vermez.

CMMI yaklaşımı, dünyada ve Türkiye’de genellike IT sektöründe ve özellikle yazılım geliştirme konularında referans model olarak uygulanmaktadır. Donanım ve network alanlarında da uygulanan model, özellikle savunma sanayi başta olmak üzere; Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme konusunda hizmet veren kurumların aradıkları bir standarttır. Ülkemizde artık pek çok yazılım projelerinde tedarik makamları firmalardan CMMI konusunda en az 3. Seviye sertifikasyon talep etmektedirler. Peki nedir bu seviyeler ?

CMMI Seviyeleri

CMMI Seviye 1 : Initial (Baslangıç)

Yazılım geliştirme süreci gelişi güzel yapılmaktadır ve genel olarak kaotik bir durum söz konusudur. Bu seviyede başarı kişisel çabalar ile oluşmaktadır. Herhangi bir kriz durumunda – varsa – planlar göz ardı edilir. Yazılım konusundaki yetenekler ise önceden öngörülemez.

CMMI Seviye 2 : Repeatable( Tekrarlanabilen)

Genellikle proje yönetimi konusundaki kontrol noktaları belirlenmiştir ve projeler önceden dokümante edilmiş olan proje planlarına göre yürütülmekte ve yönetilmektedir. Yazılım gereksinimleri bir şekilde yönetilir, bu gereksinimler ile ilintili ürünler oluşturulur. Bu ürünler ile ilgili denetim de mevcuttur. Proje yönetim sistemi vardır ve bu sistem proje geliştirme sürecini etkin bir şekilde kontrol eder. Projeler planlıdır, başarılmıştır, ölçülmüş ve kontrol edilmiştir. Yazılım gereksinimleri, ilgili süreçler, süreçlerin çıktıları ve hizmetler yönetilmektedir. Durum tanımlandığı kadarı ile yönetimin görüşüne açıktır.

Taahhütler,söz konusu projedeki tüm paydaşların talep ve değişiklik isterlerine uygun bir şekilde verilmiştir.

CMMI Seviye 3 : Defined (Tanımlı)

Artık süreçler iyi tanınlanmış ve anlaşılmıştır. Tüm süreçler standartlar, prosedürler, araçlar ve metodlar ile açıklanmış ve anlatılmıştır. Standart süreç tanımları organizasyonel boyutta tutarlıdır.

Projeler, tanımlı standart süreçleri uyarlama rehberlerine uygun olarak kendilerine uyarlayarak (Tailoring) kendi süreçlerini oluşturur. Yani, tüm projelerde standart yazılım geliştirme süreçlerinin uyarlanmıs hali kullanılır. Bu seviyede, süreçler II. seviyeye göre daha özenli ve detaylı olarak tanımlanmıştır.

CMMI Seviye 4 : Managed (Yönetilen)

Bu seviede sürecin başarılı olup olmadığıni belirlemek için önem arz eden alt süreçler belirlenir ve bu alt süreçler istatistiksel ve diğer nicel ölçüm teknikleri ile kontrol edilir. Kalite ve süreç performansının nicel hedefleri belirlenir ve bunlar süreçlerin yönetiminde bir kriter olarak kullanılır. Nicel hedefler, tedarik makamlarının ihtiyaç ve istekleri, son kullanıcılar, organizasyon ve bu süreçleri geliştirenler temel alınarak belirlenir.

Süreçler ölçülür ve ölçülebilen sınırlar içerisinde gerçekleştirilecek aktiviteler gerçek veriler baz alınarak tahmin edilebilir.

3.seviye ile temel bir faklılık vardır. Bu da, süreç performansının öngörülebilir olmasıdır. Bu sevide, süreç performansları istatistiksel ve diğer nicel teknikler ile kontrol edilebilir ve nicel olarak öngörülebilir iken 3.seviyede süreçler sadece kalitatif olarak öngörülebilir.

Seviye 5 : Optimizing (İyileştirilen)

Bu seviyede, süreçten gelen sayısal geri beslemeler ve teknolojilerden yararlanılarak sürekli iyileştirilme yapılır. Tüm organizasyon süreç iyileştirmeye odaklanmıştır. Yazılım geliştirme süreç yeteneği “Sürekli İyileşen” olarak tanımlanabilir

Bu seviye ile 4.seviye arasındaki en önemli ayrım, adreslenen süreçlerin değişme derecesidir. 4.seviyede süreçler, süreç değişkenliğinin özel nedenleri ve sonuçların istatistiksel öngörüsüne odaklanmışken, 5.seviyede süreçler, süreç değişkenliğinin genel nedenleri ve sürecin değişimini (süreç başarımından istatistiksel öngörüye) adreslemekle ilgilenir.

CMMI Kullanım Alanları

CMMI üç değişik alanda kullanılabilir :

•Ürün ve hizmet geliştirme (CMMI Geliştirme Modeli )

•Hizmet kurulumu, yönetimi ve dağıtımı (CMMI Hizmetler Modeli)

•Ürün ve Hizmet Satınalma (CMMI Satınalma Modeli)

Organizasyondan organizasyona değişebilir olmakla birlikte, aşağıdaki adımlar CMMI-tabanlı bir süreç iyileştirme işlemini tanımlar;

•Kefalet (Sahiplenme ve Kaynak Sağlama)

Süreç iyileştirmeye başmadan önce ilk yapılması gereken şey üst yönetimin bu konuyu sahiplenmesini ve kaynak sağlamasını sağlamaktır. Bu sahiplenme süreç iyileştirme sürecinin başarılı olabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir.

•Temel Eğitimin Alınmasının Sağlanması

CMMI yaklaşımının temel konseptinin anlaşılabilmesi için mutlaka uygun bir CMMI Giriş eğitiminin alınması gereklidir.

•Organizasyonun Değişime Hazırlanması

Süreç iyileştirme bir proje olarak ele alınmalıdır. Bu çabalar için iş ile ilintili sebepler ve hedefler belirlenmelidir. Bu amaçla, değişimin kazanınları ve maliyetlerini de içeren zorlayıcı bir gerekçe yaratılmalıdır. Söz konusu değişim için sorunları ve fırsatları anlatan bir sunum çok faydalı olacaktır.

Süreç Tanımlama/İyileştirme Grubunun Oluşturulması

Bu grup tüm süreç iyileştirme aktivitileri boyunca yaşayacak olan ve kurum içerisinde süreç iyileştirme aktivitelerini koordine edecek olan gruptur. Bu grubun üyeleri süreç iyileştirme rehberleri olarak görev yapacaklardır. Elbette bu üyeler süreç iyileştirme konusunda yeni kişiler ise bunların “yazılım Süreç Tanımlama” veya “Süreç İyileştirme Hakimiyeti” gibi konularda eğitime tabii tutulması zorunludur.

•Durum Tespiti

Öncelikle CMMI en iyi örnekleri kurumsal süreçlerle karşılaştırılmalı ve gayriresmi bir ayrım çözümlemesi ( Gap Analysis) yapılmalıdır. Bunun konuda, özellikle kültürel fırsatlar ve engelleri tanımlayabilmek adına veri toplamak için yöneticiler, proje liderleri ve çalışanlar arasında bir araştırma yapmak gerekir. Bunun sonucunda mevcut durum belirlenir.

•Hedefin Tespiti

Tıpkı bir önceki adımdaki mevcut durumu belirleme gibi bu adımda da nerede olunmak istendiği belirlenir. Bu aşamada her bir seviyenin hedefleri farklı olabileceğinden yöneticiler, proje liderleri ve çalışanların olmak istedikleri yer hedefi konusunda bir denge sağlamak çok önemlidir. Bu belirlendikten sonra süreçler arasında öncelik belirlenir ve iyileştirme planı hazırlanır. Yapılan çalışmalar bu plan çerçevesinde izlenir.

•İletişimin Sağlanması ve Koordinasyon

Tüm bu süreçler boyunca dürüst ve iletişime açık olunmalıdır. Planın o plandan etkilenecek herkes ile paylaşılması ve gelebilecek geri bildirimlerin dikkate alınması esastır.

•İlerlemenin İzlenmesi

Sürekli bulunulan yer ile olmak istenilen yer karşılaştırılmalıdır. Aradaki fark süreç iyileştirme çalışmalarının odaklanılması gereken kısımlarıdır. Periyodik ( Aylık, haftalık ) raporlama programların hedeflerine ulaşma yolundaki gelişmelerini anlatmak açisından çok önemli araçlardır. Bunun dışında profesyonel değerlendiriciler tarafından yapılacak değerlendirmeler de ( Appraisal ) tarafsız bir göz olarak bu konuda önemli bilgiler sağlayacaktır.

Yazılım Geliştirme Süreçleri

Yazılım geliştirme ile uğraşan her kurum kendi kurum kültürü ve iş yapış biçimine uygun olarak süreçlerini tanımlamalıdır. Bunun ilk adımı da politika ve yönergelerini tanımlayıp dokümante edilmesidir. Genel olarak, yazılım geliştirme süreçleri aşağıdaki başlıklar halinde düşünülebilir :

a) Mühendislik

Mühendislik süreçleri bir çok alt süreçden meydana gelir.

•Gereksinim Geliştirme Süreci

Bu süreç kapsamında, müşteri ve ürün gereksinimleri geliştirilir, paydaşların ihtiyaçları toplanır. Müşteri gereksinimleri geliştirilir, ürün ve ürün bileşenleri oluşturulur. Ürün bileşenlerinin yazılım mimarisi içerisindeki yerleri ve gereksinimlerin arayüzleri belirlenir. Gereksinimler analiz edilir ve onaylanır. Operasyonel içerik ve senaryolar oluşturulur ve i şlevsellik ortaya çıkartılır. Paydaşların ihtiyaçlarıyla, maliyet, zaman planı, performans, işlevsellik, tekrar kullanılabilir bileşenler, güncellenebilirlik ya da riskler adreslenerek denge kurulur. Gereksinimler doğrulanır ve onaylanır.

Süreç sonunda, sistem gereksinimleri, yazılım gereksinimleri ve müşteri gereksinimleri dokümanları üretilir.

•Teknik Çözüm Süreci

Teknik Çözüm sürecinin amacı, gereksinimlere çözüm oluşturacak tasarım, geliştirme ve uyarlamaların yapılmasıdır.

Bu sürecin uygulanması ile alternatif çözümler oluşturulur ve değerlendirilir. Seçilmiş çözümlere göre detaylı tasarım yapılır. Oluşturulan tasarım, ürün ve ürün bileşeni olarak uyarlanır.

Bu süreç sonunda, üst düzey yazılım tasarımı, detaylı yazılım tasarımı, sistem tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımı, veritabanı tasarımı, veri aktarma tasarımı, test planı ve test senaryoları üretilerek dokümante edilir.

•Onaylama Süreci

Bu sürecin amacı, kapsamda belirtilen iş/yazılım ürünlerinin, müşteri isterlerinin tamamını karşıladığını ve amacına uygun olduğunu gözden geçirip onaylayarak güvence altına almaktır. Bu süreçde, proje yönetimi tarafından belirlenen proje paydaşları yapılan planlara uygun olarak gözden geçirmeleri yapar ve düzeltici faaliyetleri planlar. Yapılan her toplantı tutanak ile konfigürasyon yönetimi altına alınır.

•Doğrulama Süreci

Bu sürecin amacı, iş/yazılım ürünlerinin doğruluğunu, tutarlılığını, izlenebilirliğini, süreç girdilerine uygunluğunu gözden geçirerek kalitesini güvence altına almaktır. Sürecin sonunda, proje ile ilintili tüm planlar, gereksinim kayıtları, taasarımlar, test senaryoları gibi yüm unsurların doğrulama kayıtları üretilir.

•Gereksinim Yönetim Süreci

Bu sürecin amacı, projenin ürünleri ve ürün bileşenlerinin gereksinimlerini yönetmek ve gereksinimler ile iş ürünleri ve proje planı arasındaki tutarsızlıkları ortaya koymaktır. Bu sürecin uygulanması ile:

◦Gereksinim kaynakları üzerinde gereksinimler ve önemi hakkında fikir oluşturulması sağlanır, paydaşlarda farkındalık yaratılır,

◦Proje katılımcılarından gereksinimlerin onayının alınması sağlanır,

◦Gereksinimlere ait tüm değişiklikler yönetilir,

◦Gereksinimlerin, proje planı ve iş ürünleri ile izlenebilirliği güncel tutulur,

◦Gereksinimlerin, proje planı ve iş ürünleri arasındaki tutarsızlıklar belirlenir.

Düzeltici etkilikler planlanır ve yürütülür

b) Proje Yönetimi Süreci

Proje yönetimi süreci, projenin yönetimi, izlenmesi ve kontrol edilmesi faaliyetlerini kapsadığı gibi risk yönetimi ve alt yüklenici yönetimi de yine proje yönetiminin bir parçasıdır.

•Proje Yönetimi, İzleme ve Kontrol Süreci

Proje Yönetiminin amacı, bir ürün veya hizmeti üretmek amacıyla bir projenin planlanması, koordinasyonu ve yönetimidir. Bu süreçte kaynaklar tanımlanır, proje aktiviteleri planlanır, proje maliyet hesapları yapılır, hedefler ve sapmalar sürekli izlenir. Bir sapma durumunda düzeltici etkinlikler devreye alınır. Bu sürecin çeşitli aşamalarında proje planı, proje beratı, proje özet raporları, proje değişiklik isterleri gibi yönetimsel dokümanlar üretilerek proje paydaşları ile paylaşılır.

•Risk Yönetim Süreci

Risk Yönetim sürecinin amacı, ürünün veya projenin yaşamı süresince hedeflerine ulaşmasında ki olumsuz etkileri hafifletebilmek için, gerekli olan risk önleme aktivitelerinin belirlenip planlanabilmesi için potansiyel problemlerin oluşmadan önce tanımlanmasıdır. Süreç, risklerin tanımlanmasını, önceliklendirilmesini, risk azaltma tekniklerini, beklenmedik durum planlarının oluşturulmasını, riskleri ölçümleyebilmek için parametrelerin tanımlanmasını, gerektiğinde beklenmedik durum planlarının uygulanmasını kapsar. Risk Yönetimi süreci, idari ve teknik süreçlerin önemli bir parçası olup, sürekli yaşayan ve ileriye bakan bir süreçtir. Aralıksız risk yönetimi yaklaşımı, projenin üzerinde kritik etkisi olacak risklerin önceden tahmin edilebilmesi ve etkilerinin hafifletilebilmesi için etkin olarak kullanılır. Risk kataloğu ve risk planı bu sürecin çıktı iş ürünleridir.

•Alt Yüklenici Yönetimi Süreci

Tedarik edilen ürün/hizmetin yönetimi ve kabulü sürecinin amacı, tedarik seçim kriterleri kapsamı içinde belirlenen ve sözleşme ile imza altına alınan müşteri isterlerinin Alt Yüklenici firma tarafından sağlanmasının takibi, değerlendirilmesi ve bu sürecin sonunda kabul edilmesidir. Bu sürecin uygulanması ile, Alt Yüklenicinin üretim ve geliştirme süreci kontrol altında tutulur, Alt Yüklenici firma tarafından karşılanan ürün/hizmet müşteri isterlerine göre haftalık ve aylık olarak değerlendirilir, iİş sonunda, Alt Yüklenici firma ile yapılan sözleşmede belirtilen şartların sağlanması ile Alt Yüklenicinin ürün veya hizmetleri kabul edilir. Alt Yüklenici sözleşmeleri, değerlendirme kayıtları, konfigürasyon birimleri değerlendirme kayıtları v.b.dokümanlar bu sürecin çıktılarıdır.

c) Destek Süreci

Destek süreci, konfigürasyon yönetimi, karar analizi ve çözüm süreci, ölçümleme ve analiz, kalite güvence süreci gibi alt süreçlerden oluşur.

•Konfigürasyon Yönetim Süreci

Konfigürasyon Yönetimi Sürecinin amacı, yaşam döngüsü içerisinde üretilen tüm yazılım ve/veya iş ürünlerinde yapılacak değişiklikler ve İşletim hizmet sözleşmesi kapsamında ve kurum tarafından sağlanan sürekli hizmet içinde yer alan birimler üzerinde yapılacak değişikliklerin kontrol ve yönetimini sağlamaktır. Bu süreci uygulanması ile, bir proje esnasında üretilecek tüm yazılım, donanım, altyapı, lisanslar, sözleşmeler ve iş ürünleri birimleri belirlenir ve tanımlanır, söz konusu birimlerde yapılacak değişiklikler ve müşteri sürümleri (release) kontrol edilir, birimlerin durumları ve değişiklik istekleri kaydedilir ve raporlanır, birimlerin tamamlanmış olması ve tutarlılığı garanti altına alınır ve birimlerin saklanması kontrol edilir.

Konfigürasyon planı, konfigürasyon birimleri, değişiklik istekleri, etki analiz raporu bu sürecin çalışması ile üretilebilecek dokümanlardır.

•Karar Analiz ve Çözüm Süreci

Karar Analizi ve Çözüm Sürecinin amacı, olası çözüm kararlarını, konulmuş olan kriterlere göre biçimsel değerlendirme yöntemlerini kullanarak analiz etmek ve karar vermektir. Bu süreç ile alternatif çözümler belirlenir ve dokümante edilir.

•Ölçümleme ve Analiz Süreci

Bu sürecin amacı; yönetime, proje gidişatının anlaşılabilirliğini desteklemek için proje ilerleyişiyle ilgili gerçekleşen verileri sağlamaktır.

Ölçme planı bu süreçde hazırlanır, ve güncellenen metrik izleme dokümanı ile desteklenir.

•Kalite Güvence Süreci

Kalite Güvence Sürecinin amacı, Yazılım Geliştirme Grubunda yürütülen tüm etkinliklerin Yazılım Geliştirme Grubu Kalite Sistemine uyumunu, Proje Planında belirtilen aşamalarda denetleyerek kalitesini güvence altına almaktır. Bu sürecin uygulanması ile, proje planının kurumun yazılım geliştirme standartlarına uygun hazırlanması, projenin ilerlemesi esnasında, tanımlı iş/yazılım ürünlerinin üretilmesi, iş/yazılım ürünlerinin kurumun kalite sistemi standartları ve kriterlerine uyumu sağlanmış olur. Bu süreç boyunca yapılan kalite güvence denetlemeleri sonucunda Kalite Güvence Denetleme katıtları dokümanı oluşturulur.

c) Süreç Yönetim Süreci

Yukarıda söz edilen yazılım geliştirme süreçleri sürekli yaşayan ve iyileştirilen süreçler olmak zorundadırlar. Dolayısı ile, kurumsal anlamda bir süreç yönetim mekanizması kurulması zorunludur. Süreç yönetimi, kurumsal süreç tanımlama, organizasyonel eğitim, kurumsal süreç iyileştirme süreçleri şeklinde organize edilebilir.

•Kurumsal Süreç Tanımlama Süreci

Kurumsal süreç tanımlama sürecinin amacı, kurumun iş süreçlerinin tutarlı, tekrarlanabilir, performansını destekleyecek süreç kütüphanesini oluşturmaktır.Bu süreç için, süreç tanımlama formu, süreç iş çıktıları hazırlama formu gibi şablonlar tanımlanmalıdır.

•Organizasyonel Eğitim

Organizasyonel Eğitim sürecinin amacı; çalışanların , kendilerine verilen rolleri verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri için; bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu sürecin sonuçlarının ölçülebilmesi için eğitim kayıt listesi, eğitim sonuçları değerlendirme formu vb. şablonlar tanımlanmalıdır.

•Kurumsal Süreç İyileştirme Süreci

Kurumsal Süreç İyileştirme sürecinin amacı; organizasyon süreçleri ve süreç varlıkları ile ilgili kuvvetli ve zayıf alanlar baz alınarak; organizasyon süreç iyileştirme aktivitelerinin planlanması ve uygulanmasıdır.

Danışmanlık alınabilecek firmalar:

Sertifika Sahibi Kurumlar için:

https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx

--

Turhal Temizer

Yorum Gönder

0 Yorumlar

Ad Code

Responsive Advertisement